top of page
20210925_170712.jpg

GVSALM

De Gentse vereniging voor Stad, Archeologie, Landschap, Monument is de erfgoedvereniging in Groot Gent en omgeving. Op zoek naar activiteiten in verband met archeologie, landschap, monument (gebouwen met erfgoedwaarde) en het onderzoek, het behoud, de restauratie, de herbestemming, de ontsluiting en alle mogelijke facetten die hierbij aansluiten? Zoek niet verder! 

Historiek

1977

De Gentse Vereniging voor Stadsarcheologie (GVSA) werd in 1977 opgericht in de schoot van de toenmalige Dienst Archeologie en Historische Monumenten onder impuls van Joan Vandenhoute. In de nadagen van de tentoonstelling Graven naar Gentse Verleden (december 1976-januari 1977) en aansluitend bij een grote debatavond over archeologie in Gent, was immers de noodzaak geformuleerd om allen die belangstelling hadden voor dit Gentse verleden in een vereniging samen te brengen.

Aanvankelijk werd er gedacht aan aansluiting bij een bestaande vereniging of de oprichting van een afdeling bij een bestaande structuur. Dit bleek in theorie makkelijker dan in de praktijk: ofwel domineerde de heemkunde, terwijl het de bedoeling was met de wetenschappelijke aspecten van de archeologie een ruimer verspreidingsforum te geven, ofwel stond men huiverig voor niet academisch geschoolden terwijl een hele schare promotoren van de Gentse archeologie in het toen zeer dynamische amateurveld te vinden waren. Uiteindelijk opteerde de toenmalige archeologische equipe van de Dienst Archeologie voor een nieuwe vereniging de Gentse Vereniging voor Stadsarcheologie (GVSA).

1994

Tot 1994 was de GVSA de vereniging van de Dienst Monumentenzorg en Stadsarcheologie (DMSA). Toen deze dienst werd opgesplitst was de GVSA officieel enkel nog de vriendenvereniging van de Dienst Stadsarcheologie. Niettegenstaande deze schijnbare vereniging van het werkveld werden er wel nog diverse activiteiten georganiseerd waarbij stadsherstel en monumentenzorg aan bod kwamen. Ook in de publicatie Stadsarcheologie, Bodem en Monument in Gent, in de jaarboeken Archeologisch onderzoek in Gent en in de Erfgoedmemo’s wordt het Gentse onroerend erfgoed in zijn ruimste betekenis behandeld.

2012

Daarom besliste de Raad van Bestuur van de GVSA in het najaar van 2012 en na overleg met de leden, de vereniging uit te breiden naar Gentse Vereniging voor Stad, Archeologie, Landschap, Monument (GVSALM vzw). Hierdoor werd de vereniging de officiële vriendenverenging van Stadsarcheologie Gent en van de Dienst Monumentenzorg van de Stad Gent. Tegelijk sluiten de activiteiten ook helemaal aan bij de inhoudelijke werking van het Agentschap Onroerend Erfgoed van de Vlaamse Gemeenschap. De GVSALM wil bijdragen tot integraal en geïntegreerd erfgoedonderzoek en de zorg voor dit erfgoed.

visie

De GVSALM heeft tot doel het coördineren en organiseren van allerhande activiteiten in verband met archeologie, landschap, monument (gebouwen met erfgoedwaarde) en het onderzoek, het behoud, de restauratie, de herbestemming, de ontsluiting en alle mogelijke facetten die hierbij aansluiten. Het werkgebied is Groot Gent en omgeving.


De vereniging fungeert onder andere als vriendenkring bij de Gentse stedelijke archeologische dienst en de dienst monumentenzorg en ondersteunt de doelstellingen, de werking en de projecten van deze stadsdienst. Zij fungeert onder meer voor de kennisverspreiding en publiekswerking.


De vereniging mag alle daden stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op haar maatschappelijk doel of die van aard zijn de ontwikkeling ervan te bevorderen. Ze kan in die zin, doch slechts in ondergeschikte orde, handelsdaden stellen, enkel in zoverre de opbrengst uitsluitend wordt gebruikt om haar maatschappelijk doel te verwezenlijken. Ze mag subsidies, giften en legaten ontvangen onder de wettelijk bepaalde voorwaarden.

bestuur

Adres

Zetel: Zombeekstraat 25, 9031 Drongen

Email

Connect

  • Facebook
  • LinkedIn
  • Instagram

ondernemingsnummer

BE 0417.293.406

bottom of page