top of page

Privacy

Algemeen beleid inzake gegevensverwerking

GVSALM vzw hecht veel waarde aan de bescherming van persoonsgegevens. In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij daar mee omgaan. We doen er alles aan om de privacy te waarborgen en houden ons aan de toepasselijke wet- en regelgeving.

Dit brengt met zich mee dat we in ieder geval:

 • Gegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt;

 • Verwerking van persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

 • Vragen om jouw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben;

 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van je gegevens gewaarborgd is;

 • Geen gegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

 • Op de hoogte zijn van jouw rechten en deze respecteren.

 

GVSALM vzw is verantwoordelijk voor de verwerking van jouw gegevens. Indien je na het doornemen van onze privacyverklaring vragen hebt of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

GVSALM vzw

Zombeekstraat 25

9031 Drongen

1. Aan wie is deze privacyverklaring gericht?

Deze privacyverklaring is van toepassing op al onze deelnemers aan activiteiten en alle personen die belangstelling tonen of toonden voor onze werking.

2. Waarvoor verwerken wij welke persoonsgegevens?

De persoonsgegevens worden door de GVSALM verwerkt voor volgende doeleinden:

 • Gegevens zijn nodig om de de doelstelling van de GVSALM te kunnen uitvoeren;

 • Opvolgen van begeleidingen en registreren van deelname aan activiteiten en vorming;

 • Het versturen van informatie over activiteiten via mails en nieuwsbrieven;

 • Het bekomen van subsidiëring door de overheid.

 

In zoverre de verwerking van persoonsgegevens plaatsvindt op basis van toestemming heb je steeds het recht om de gegeven toestemming terug trekken.

3. Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Om kwaliteitsvolle begeleidingen aan te bieden vragen wij de volgende gegevens:

 • Persoonlijke identiteitsgegevens: naam, voornaam, adres;

 • Privé contactgegevens: telefoonnummer, e-mailadres;

 • Beeldmateriaal (foto's, video's, opnames, ...) ter promotie van de GVSALM.

 

Wij verzamelen geen persoonsgegevens via derden.

We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.

4. Verstrekking van persoonsgegevens aan derden.

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Op geen enkel moment verkopen of verhuren wij persoonsgegevens aan derde partijen. Wij geven contactgegevens ook nooit door aan derden voor commerciële doeleinden.

5. Hoelang worden deze gegevens bewaard?

GVSALM vzw bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het realiseren van het doel waarvoor deze zijn verstrekt, met in acht name van de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (o.a. op gebied van boekhouding).

GVSALM vzw verbindt zich ertoe de gegevens niet langer bij te houden dan maximaal 10 jaar.

6. Wie verwerkt deze gegevens?

De voorzitter/secretaris verzamelt en verwerkt de gegevens.

 

7. Hoe worden de gegevens beveiligd?

Alle voormelde gegevens worden verzameld en verwerkt door de voorzitter/secretaris bij hem/haar thuis. Alle gegevens worden bijgehouden in een Excel of Word bestand en op papieren drager.

 

8. Wat zijn jouw rechten?

Je hebt recht op:

 • inzage en kopie van de gegevens die op jou betrekking hebben;

 • verbetering en aanvulling wanneer je gegevens onjuist of onvolledig zijn;

 • verwijdering van de persoonsgegevens die wij van jou ontvangen hebben;

 • beperking van gegevensverwerking (indien u bezwaar heeft tegen de verwerking van bepaalde gegevens, kan u vragen om deze verwerking te stoppen).

 

Tevens kun je bezwaar maken tegen de manier waarop bepaalde persoonsgegevens verwerkt worden. Zo heb je het recht je te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens via uitschrijfmogelijkheden in nieuwsbrieven).

Via het adres bovenaan deze privacyverklaring kan je ons contacteren om jouw rechten uit te oefenen, vergezeld van een motivatie voor je vraag. Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Laatste update: 23/06/2023

DISCLAIMER

In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website en alle onderliggende pagina’s aan u aanbieden

Intellectueel eigendom

Creativiteit verdient bescherming. Dat geldt ook voor onze website en de inhoud ervan. Dergelijke bescherming wordt geboden door het intellectueel eigendomsrecht en heeft betrekking op alle partijen, d.w.z. GVSALM vzw en derde partijen. Inhoud betekent in zeer brede zin foto’s, video’s, audio, tekst, ideeën, tekeningen, artikels en dergelijke meer.

 

Het gebruik van de inhoud op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

 

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van GVSALM vzw is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website te hergebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij GVSALM vzw.

 

Geen garantie op juistheid

GVSALM vzw streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

 

De informatie op deze website wordt aangeboden zonder enige vorm van garantie en/of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze inhoud te wijzigen, verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. GVSALM vzw aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

 

Wijzigingen

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van GVSALM vzw.

Copyright

GVSALM vzw streeft ernaar copyrightrechten te respecteren. Neem gerust contact op indien ons dit is ontgaan.

 

Laatste update: 23/06/2023

bottom of page